Craig Mackay S
Craig Mackay S

Stjernebilder gir kule overvåkingskameraer

Det lyder litt "far out" og er nok nettopp dét i et par år til: Bilde­beh­andl­ings­tek­nik­ker som er sær­de­les nyt­ti­ge for as­tro­no­mer, kan snart bli å fin­ne i mo­der­ne over­vå­kings­ka­me­ra­er. Re­sul­ta­tet er langt skar­pe­re bil­der.

Publisert

Det me­ner iall­fall as­tro­no­men Craig Mac­kay, som le­der en grup­pe fors­ke­re ved Uni­ver­si­te­tet i Cam­brid­ge og Caltech. De ar­bei­der nå med pro­gram- og ma­skin­va­re som av­bil­der de­tal­jer med mye mind­re utstrekning enn det kon­ven­sjo­nelt ut­styr klarer.

Tek­nik­ken går ut på å sky­te en lang se­kvens av bil­der, gjer­ne fle­re hund­re, og der­et­ter set­te en da­ta­ma­skin til å pluk­ke ut de bes­te. Nes­te trinn er å jev­ne ut bildefeil og slå det hele sam­men til ett en­kelt­bil­de. Det­te har ve­sent­lig høy­ere kva­li­tet enn hvert en­kelt­bil­de.

Egnet for fjerne mål

Mens as­tro­no­me­ne stu­de­rer bil­der av and­re klo­der, kan den sam­me tek­nik­ken være til stor nyt­te i over­våkings­verdenen.

Spe­si­elt der må­let be­fin­ner seg et styk­ke unna og er van­ske­lig å av­bil­de skarpt / stort nok, gjerne også i svak belysning.

Be­ve­ge­li­ge mål kan føl­ges og bil­det vi­ses når det er på sitt skar­pes­te. Det­te vil være til nytte for å iden­ti­fi­se­re en­kelt­indi­vi­der el­ler and­re mål, samt hvil­ke in­ten­sjo­ner de har.

I til­legg til bed­re bil­de­kva­li­tet, vil tek­nik­ken også gi let­te­re ar­beids­for­hold for sy­ste­mer for au­to­­ma­tisk objekt­gjen­kjenning.

Ikke forretningsidé ennå

Si­den sy­ste­me­ne i stor grad bru­ker ma­skin­va­re som stort sett er kom­mer­si­elt til­gjen­ge­lig, me­ner Mac­kay at det ikke skul­le være noen stor øko­no­misk ut­ford­ring å se­rie­pro­du­se­re et slikt sy­stem.

Bil­de­be­hand­lin­gen er ikke iden­tisk for over­vå­kings­ka­me­ra­er og as­tro­foto­gra­fe­ring, men for­skjel­le­ne er ikke stør­re enn at det skul­le være lett gjen­nom­før­bart.

Les mer (hovedsakelig astronomirelatert):

http://www.ast.cam.ac.uk/~optics/Lucky_Web_Site/index.htm

http://mr.caltech.edu/media/Press_Releases/PR13030.html

http://www.astro.caltech.edu/palomar/AO/luckycam.html

"
Powered by Labrador CMS