Avarn Security (tidligere Nokas) nådde ikke frem med sin begjæring om midlertidig forføyning. Tingretten har gitt motparten rett i sitt valg av leverandør, og Avarn Security må nå betale deres sakskostnader.

Avarn Security tapte i retten

Da utdanningsinstitusjonen ikke valgte Avarn Security som leverandør av adgangskontroll og kameraovervåking, gikk de til domstolen med bønn om midlertidig forføyning. Motparten ble frifunnet, og Avarn Security må nå betale 171.583 kroner i saksomkostninger.

Publisert

Rammeavtalen det strides om har en estimert totalverdi på tre millioner kroner. Den omfatter adgangskontroll og kameraovervåking for Nord Universitet sine campus i Bodø, Levanger, Steinkjer, Stjørdal og Namsos.

Etter at Caverion vant den åpne anbudskonkurransen, gikk Avarn Security til Salten og Lofoten tingrett med begjæring om midlertidig forføyning. De ba retten om å pålegge Nord Universitet å ikke inngå kontrakt med Caverion før en Kofa-avgjørelse foreligger, forutsatt at det sendes klage dit senest ti virkedager fra rettens kjennelse er forkynt.

Etter behandlingen i Salten og Lofoten tingrett frifinnes Nord Universitet. Det går imidlertid frem av kjennelsen at det foreligger brudd på anskaffelsesregelverket, men at dette ikke virket inn på konkurransens resultat.

Gjennomføringsevne

I konkurransegrunnlaget ble det stilt krav om at leverandøren skal ha god erfaring fra oppdrag av tilsvarende omfang.

Videre ble det forventet dokumentasjon på kompetanse innen OnGuard og Avigilon, samt fremvisning av minst tre andre like store prosjekter med gjennomføring og implementering av Lenel OnGuard og Avigilon sin AI-teknologi. Det ble også bedt om referanser og beskrivelse av oppdragenes omfang.

Hva angår tildelingskriterier og evaluering, ble gjennomføringsevne (tilgjengelighet og kompetanse) vektet med 40 prosent, totalpris med 40 prosent og kvalitet på tilbudte varer med 20 prosent.

Innen tilbudsfristens utløp var det kun Caverion Norge og Avarn Security som leverte tilbud. Tildelingsbrevet viser følgende karakterer på de ulike tildelingskriteriene:

Tildelingskriterier Avarn Security AS Caverion Norge AS
40% - Gjennomføringsevne55,5
Tilgjengelighet56
Kompetanse55
40% - Totalpris5,886
20% - Kvalitet på tilbudte varer66
100% - Totalt, vektet5,555,8

– Som det fremgår av tabellen vurderte Nord Universitet Caverions tilgjengelighet som mer tilfredsstillende enn det som var tilfelle for Avarn Security. Sammen med en noe lavere totalpris, ble dette utslagsgivende for den totalt vektede scoren, heter det i rettens kjennelse.

Midlertidig forføyning

Avarn Security klaget til Nord Universitet, uten at sistnevnte fant grunn til å gjøre om tildelingen. Dermed valgte Avarn Security å gå til tingretten med begjæring om midlertidig forføyning.

I sine anførsler til retten hevder Avarn Security at Nord Universitet hadde plikt til å avvise Caverion fra konkurransen. Dette begrunnes med en påstand om at Caverion ikke oppfyller kvalifikasjonskravene. Avarn Security mener nevnte avvisning ville medført at de skulle blitt tildelt kontrakten.

Subsidiært hevdes det at tilbudene er vurdert i strid med de grunnleggende anskaffelsesrettslige prinsippene, fordi vurderingen fremstår som en vilkårlig og ikke forut-beregnelig. Videre er det subsidiært hevdet at Nord Universitet evaluerte Avarn Security basert på sine egne erfaringer med dem som leverandør – og ikke på bakgrunn av tilbudet med tilhørende dokumentasjon. Avarn Security påstår at denne evalueringen er i strid med kravet til forut-beregnelighet.

Ikke uklart

Nord Universitet hevder at det ikke forelå grunnlag for å avvise Caverion fra konkurransen. Dette fordi Caverion etter deres syn oppfyller kvalifikasjonskravet.

– Vurderingen av om et kvalifikasjonskrav er oppfylt, er uansett underlagt det innkjøpsfaglige skjønnet, som ikke kan overprøves. Under enhver omstendighet medfører ikke et uklart kvalifikasjonskrav en avvisningsplikt, hevder Nord Universitet.

De påstår videre at evalueringen av tilbudene er i henhold til regelverket, at tildelingskriteriet er tolket riktig og at evalueringen ligger innenfor det innkjøpsfaglige skjønnet.

– Hva angår Avarn Security sin atter subsidiære anførsel, er Nord Universitet enig i at det var feil å legge vekt på egne erfaringer med Avarn Security som leverandør i forbindelse med tildelingen. Feilen har imidlertid gitt Avarn positiv uttelling, hvilket medfører at feilen ikke har påvirket Avarn Security sin stilling i konkurransen, hevder Nord Universitet.

Med dette la Nord Universitet ned påstand om at de selv frifinnes, og at de tilkjennes saksomkostninger.

Kvalifikasjonskravet

I rettens vurdering refereres det til at kvalifikasjonskravet i konkurransegrunnlaget er slik: «Leverandøren skal ha god erfaring fra oppdrag av tilsvarende art og omfang».

– Rent objektivt sett må kvalifikasjonskravet forstås dithen at erfaring fra programmer som ligner på, eller som på annen måte kan likestilles med Avigilon, må anses som tilstrekkelig for å oppfylle kvalifikasjonskravet, heter det i kjennelsen.

Avarn Security hevder på sin side at formuleringen var ment å oppstille et absolutt krav om erfaring fra Avigilon for å oppfylle kvalifikasjonskravet:

«Det forventes at leverandør kan dokumentere sin kompetanse innenfor OnGuard og Avigilon og at leverandør må kunne fremvise minst tre andre like store prosjekt på gjennomføring og implementering av adgangskontroll med Lene! OnGuard og Kameraovervåkning med Avigilon sin AI-teknologi».

– Retten kan ikke følge Avarn Security sitt syn på at denne formuleringen var ment å oppstille et absolutt krav om erfaring fra Avigilon for å oppfylle kvalifikasjonskravet. Selv om uttrykket «forventes» til en viss grad kan tas til inntekt for at Nord Universitet belaget seg på at leverandørene måtte vise til erfaring fra Avigilon, finner retten ikke å kunne legge til grunn at Nord Universitet med dette mente å endre kvalifikasjonskravet. Retten finner at dersom intensjonen var å oppstille erfaring med Avigilon som et absolutt krav, ville en ikke benytte uttrykket «tilsvarende» ved formuleringen av kvalifikasjonskravet, heter det i kjennelsen.

Enkelt brukergrensesnitt

Det er også stilt spørsmål om Caverions erfaring med Milestone er tilstrekkelig for å oppfylle kvalifikasjonskravet.

– Caverion har, som følge av sin påviste erfaring med Milestone, oppfylt kvalifikasjonskravene i konkurransegrunnlaget, slår tingretten fast – og begrunner det slik:

– Etter det opplyste har Caverion kompetanse på videoovervåking og adgangskontroll slik at det ikke vil være problematisk å utføre oppdrag ved bruk av Avigilon – på tross av manglende erfaring med dette konkrete programmet. Det er opplyst at Avigilon har et vesentlig enklere brukergrensesnitt enn Milestone, hvilket etter rettens syn tilsier at en leverandør som behersker Milestone etter noe opplæring og erfaringsutveksling vil kunne utføre oppdrag knyttet til Avigilon uten særlige problemer.

Med bakgrunn i dette, slår tingretten fast at Caverion, som følge av sin påviste erfaring med Milestone, oppfyller de stilte kvalifikasjonskravene. Nord Universitet hadde derfor ingen plikt til å avvise Caverion fra konkurransen.

Egenskaper og erfaring

Ved vurderingen av om Nord Universitet har opptrådt i strid med grunnleggende anskaffelsesrettslige prinsipper, tar retten utgangspunkt i en objektiv fortolkning av ordlyden i tildelingskriteriene og konkurransegrunnlaget.

– Tildelingskriteriet «kompetanse» er etter sin ordlyd utpreget skjønnsmessig, og det kan vanskelig stilles opp en allmenngyldig, konkret og håndfast definisjon av kriteriet. Det faktum at kriteriet lå under hovedkriteriet «gjennomføringsevne» tilsier imidlertid etter rettens syn at uttrykket kan likestilles med begreper som egenskaper og erfaring i relasjon til gjennomføringen av den aktuelle kontrakten, som altså gjaldt adgangskontroll og kameraovervåkning.

Tingretten finner at en ved vurderingen av «kompetanse» ikke skal se hen til tilgjengelighet, ettersom dette ifølge konkurransegrunnlaget er å anse som et separat underkriterium.

– Slik retten leser beskrivelsen, skulle kompetansen primært knyttes til leverandørens personell, mens det sekundært skulle ses hen til tidligere erfaringer, heter det i kjennelsen.

Grunnleggende anskaffelsesrettslige prinsipper

I tildelingsbrevet går det frem at Avarn Security scoret høyere på kameraovervåking, mens Caverion scoret bedre på adgangskontroll.

– Av den grunn scoret de likt. Det kan nok innvendes at uttrykkene «mer tilfredsstillende» og «bedre» er så vidt generelle at de i liten grad danner grunnlag for å etterprøve vurderingen. Imidlertid er beskrivelsen tilstrekkelig for å konstatere at det er foretatt en vurdering basert på de kriteriene som ble oppstilt i konkurransegrunnlaget. Retten kan med andre ord verken se at vurderingen var usaklig, vilkårlig eller for øvrig i strid med de grunnleggende anskaffelsesrettslige prinsipper, heter det i kjennelsen – og det understrekes at tildelingskriteriet er tolket korrekt, og at etterfølgende tilbudsevaluering var lovlig. På den bakgrunn er det ikke sannsynliggjort noe hovedkrav.

Brudd på regelverket

Salten og Lofoten tingrett har gitt Avarn Security rett i at Nord Universitet har brutt regelverket ved å vektlegge tidligere erfaringer med Avarn Security ved evalueringen av tildelingskriteriene.

Konkurransegrunnlaget inneholder ikke opplysninger om at oppdragsgivers tidligere erfaringer var gjort til et tildelingskriterium. Dette er problematisk av hensyn til kravet til forut-beregnelighet. Erfaringene som er vektlagt er heller ikke objektivt konstaterbare. I den forstand er det ikke mulig å etterprøve vurderingene målt opp mot objektive kriterier, heter det i kjennelsen.

Det konkluderes dermed med at det foreligger brudd på anskaffelsesregelverket.

– Retten er imidlertid enig med Nord Universitet i at feilen ikke har virket inn på konkurransens resultat, i og med at tidligere erfaringer med Avarn Security ble vektlagt i positiv retning. Dersom feilen tenkes bort, ville således Avarn Security sin totalscore blitt lavere enn det Nord Universitet har lagt til grunn. Caverion ville følgelig blitt tildelt kontrakten uavhengig av feilens tilstedeværelse, og feilen har således ikke påvirket Avarn Security sin stilling i konkurransen.

I frifinnelsesdommen fra Salten og Lofoten tingrett går det frem at Avarn Security må betale 171.583 kroner i sakskostnader til Nord Universitet.

Kommunikasjonsdirektør Ådne Mauritzen i Avarn Security ønsker ikke å kommentere saken utover at de tar rettens avgjørelse til etterretning.

Powered by Labrador CMS