Dombås hotell, nedbrent
Dombås hotell, nedbrent

Bran­ne­ne tru­er kul­tur­ar­ven

Nor­ge har av na­tur­li­ge år­sa­ker mye tre­hus­be­byg­gel­se. Rundt 180 tre­hus­om­rå­der med til sam­men over 13 000 byg­nin­ger her i lan­det ka­rak­te­ri­se­res som ver­ne­ver­di­ge. Dis­se tre­hus­mil­jø­ene er svært brann­ut­satt, noe ikke minst stor­bran­ne­ne i mai har do­ku­men­tert.

Publisert

Med bare et par da­gers mel­lom­rom brant det igjen i gam­mel og ver­ne­ver­dig tre­hus­be­byg­gel­se. I Trond­heim ble bryg­ge­hu­se­ne i sen­trum sterkt brann­ska­det natt til 17. mai, og på Dov­re ble den eld­ste de­len av Domb­ås Ho­tell flam­me­nes rov et par da­ger et­ter.

Det­te il­lust­re­rer dess­ver­re nok en gang at brann­sik­rin­gen av norsk tre­hus­be­byg­gel­se ikke er god nok. Brann er en av de al­ler stør­ste trus­le­ne mot den nor­ske kul­tur­ar­ven, til tross for at Riks­an­tik­va­ren i år bru­ker 11 mil­li­oner kro­ner på uli­ke sik­rings­til­tak.

Halv­par­ten av be­lø­pet går til lan­dets 28 stav­kir­ker. Rør­os har de sis­te åre­ne fått fle­re mil­li­oner til å brann­sik­re sin gam­le tre­hus­be­byg­gel­se. I Rør­os drei­er det seg ikke bare om na­sjo­na­le kul­tur­min­ner, men om en ver­dens­arv.

De gam­le nor­ske tre­ho­tel­le­ne har så langt ikke mot­tatt of­fent­lig støt­te til brann­sik­ring, men fle­re stor­bran­ner har ført til at man­ge av tre­ho­tel­le­ne har sat­set mye på sprinkleranlegg.

Men et inn­ven­dig over­ris­lings­an­legg dek­ker bare en inn­ven­dig brann. I bryg­ge­hu­se­ne i Trond­heim opp­sto bran­nen på ut­si­den. På sli­ke ste­der må brann­sik­rin­gen ut­for­mes på litt uvan­li­ge må­ter for å ha ef­fekt, noe som er i tråd med rå­de­ne i ver­dens før­s­te vei­le­der for bybrannsikring, som Riks­an­tik­va­ren ny­lig har ut­gitt. (Se for­ri­ge num­mer av Ak­tuell Sik­ker­het).

Den­ne brann­vei­le­de­ren ret­ter sø­ke­ly­set spe­si­elt mot tett tre­hus­be­byg­gel­se. For eks­em­pel kun­ne ut­ven­di­ge sprinkleranlegg kan­skje ha red­det bryg­ge­hu­se­ne i Trond­heim, et syns­punkt som en av lan­dets frem­ste ka­pa­si­te­ter på brann­sik­ring mål­bæ­rer, di­rek­tør Kjell Schmidt Pe­der­sen ved Nor­ges brann­tek­ni­ske la­bo­ra­to­ri­um (Sin­tef NBL). For­ut­set­nin­gen er at sprinkleranlegget er rik­tig di­men­sjo­nert, og at noen er vil­lig til å dek­ke kost­na­de­ne. For bil­lig blir splei­se­la­get ikke.

Trond­heims tre­hus­be­byg­gel­se er trøn­der­nes sjel, blir det sagt. Med Nord­re-bran­nen i 2003 og bran­nen i Sønd­re gate i fjor ferskt i min­ne, be­gyn­ner trøn­der­ne kan­skje et­ter hvert å få litt for man­ge arr i sje­len.

Powered by Labrador CMS