sikkerhetsvakt-med-nøkler clbx
sikkerhetsvakt-med-nøkler clbx

Vill vest i sik­ker­hetsbransjen igjen?

Mitt før­s­te møte med sik­ker­hets­bran­sjen fant sted for over ti år si­den. Da var det sto­re sam­ta­le­em­net cow­boy­til­stan­de­ne i bran­sjen.

Publisert

Hvem som vil­le, kun­ne etab­le­re et vakt­sel­skap og kjø­re i vei.

Mye har skjedd i lø­pet av de ti åre­ne som har gått. Vi har fått mer ord­ne­de for­hold, opp­læ­rin­gen har kom­met på skin­ner, ikke minst fag­opp­læ­rin­gen av vek­te­re.

Vi har fått Sik­ker Vakt, vakt­bran­sjens selv­opp­nevn­te god­kjen­nings­nemnd, som skal frem­me en po­si­tiv ut­vik­ling av vakt­bran­sjen i Nor­ge.

Ild­sje­ler i po­li­ti­et har gjort en for­mi­da­bel inn­sats i ar­bei­det med å god­kjen­ne sel­ska­per, og vi har or­ga­ni­sa­sjo­ner som SBL, som ak­tivt ta­ler vek­ter­nes sak over­for all­menn­he­ten og myn­dig­he­te­ne.

I til­legg ut­øver de se­ri­øse ak­tø­re­ne i bran­sjen en høy grad av selv­jus­tis.

- Debatten om sikkerhetsbransjen sporer av

Alle de gode til­ta­ke­ne har kas­tet cow­boy­ene ut i det yt­ter­ste mør­ke - trod­de vi. For nå duk­ker for­uro­li­gen­de sig­na­ler opp på nytt, mafiainfiltrering, sel­ska­per med straf­fe­døm­te i sine rek­ker, og - kan­skje verst av alt - næ­rings­livs­ak­tø­rer som be­nyt­ter seg av lys­sky uten­land­ske sik­ker­hets­folk for å spio­ne­re på og av­lyt­te kon­kur­ren­ter. Det er grunn til å ta dis­se sig­na­le­ne yt­terst al­vor­lig.

- Men som van­lig spo­rer de­bat­ten om den nor­ske sik­ker­hets­bran­sjen av før den har be­gynt, sier Joa­kim Ba­ra­ne i det­te num­mer av Ak­tuell Sik­ker­het. Han fort­set­ter:

- Hver gang det­te te­ma­et duk­ker opp, stran­der dis­ku­sjo­nen på kon­klu­sjo­ner om at po­li­ti­et må bli flin­ke­re til, even­tu­elt få mer res­sur­ser til, å sjek­ke van­de­len til dem som ope­re­rer i bran­sjen. Ba­ra­ne me­ner det­te er det min­ste pro­ble­met, vi må gra­ve langt dy­pe­re.

Skeptiske til private i sikkerhetsbransjen

Stikk­or­de­ne er kva­li­tet og pris. Pri­sen på tje­nes­te pres­ses så lavt som over­ho­det mu­lig, og kva­li­te­ten på tje­nes­te­ne blir der­et­ter. Så­le­des inn­le­des en ond sir­kel der det er umu­lig for mind­re sel­ska­per som vil sat­se på kva­li­tet og spe­sia­li­se­ring å hev­de seg i mar­ke­det. Ba­ra­ne me­ner det­te er noe av for­kla­rin­gen på et­ter­spør­se­len et­ter mer lys­sky ak­tø­rer som til­byr spe­sia­li­ser­te tje­nes­ter.

Det gjør ikke sa­ken bed­re at po­li­ti og myn­dig­he­ter ser med skep­sis på den pri­va­te sik­ker­hets­bran­sjen og dens ak­tø­rer. Det er bare de selv som kan gjø­re noe for å heve stan­dar­den til et ak­sep­ta­belt nivå, po­eng­te­rer Ba­ra­ne, som leg­ger til at både Stor­bri­tan­nia og Sve­ri­ge har inn­sett det­te for len­ge si­den. I na­bo­lan­det ut­øver sik­ker­hets­sel­ska­per til og med be­væp­net liv­vakt­tje­nes­te i nært sam­ar­beid med po­li­ti­et.

Opp­ford­rin­gen til myn­dig­he­te­ne er sna­rest å ta sik­ker­hets­bran­sjen på al­vor, før det blir for sent. La oss ikke opp­le­ve at cow­boy­ene inn­tar bran­sjen igjen.

Med venn­lig hil­sen

Jan Tvei­ta

Powered by Labrador CMS