sikkerhetsforening_leder.jpg
sikkerhetsforening_leder.jpg

Fremgang for Sikkerhetsforeningen

Norsk Sikker­hets­for­ening (Nosif) har vind i sei­le­ne for tiden. For­en­in­gen har opp­levd en gle­de­lig og re­kord­stor opp­slut­ning om sine ar­ran­ge­men­ter, blant annet ny på­mel­dings­re­kord til Sik­ker­hets­kon­fe­ran­sen i april.

Publisert

Den­ne opp­slut­nin­gen kom­mer ikke av seg selv. Suk­ses­sen skyl­des drif­ti­ge ild­sje­ler i sty­ret og på gras­rot­plan. Utal­li­ge ube­tal­te ar­beids­ti­mer er lagt ned for å få for­en­in­gen oppe å gå igjen. Det fri­vil­li­ge ar­bei­det som leg­ges ned i for­en­in­gen er ikke bu­tikk for ild­sje­le­ne som dri­ver det, men uvur­der­lig arbeid for sik­ker­he­ten i Nor­ge.

Vi øns­ker sikkerhetsfor­en­in­gen lyk­ke til vi­de­re med sine ak­ti­vi­te­ter!

(Dette er et utdrag fra lederen i det nyeste Aktuell Sikkerhet)

Du kan bestille abonnement på Aktuell Sikkerhet her.

Eller du kan laste ned enkeltutgaver her.

"
Powered by Labrador CMS