Datakrimialitet Colourbox
Datakrimialitet Colourbox

- Hjelp, jeg er blitt fra­stjå­let min iden­ti­tet!

Jeg har ald­ri vært kun­de hos Tele2. Hvor­dan i hu­les­te har sel­ska­pet da fått tak i mine data?

Publisert

Un­der­teg­ne­de er en av 60 000 nord­menn som mot­tok et brev fra Tele2 Nor­ge AS tid­li­ge­re i høst. Der sto det å lese at noen had­de stjå­let min iden­ti­tet. Ty­ve­ri­et skal visst­nok ha skjedd i pe­ri­oden 28. – 30. juli i år. I bre­vet be­kla­ger Tele2 på det ster­kes­te det som har skjedd.

Da­ta­ty­ven el­ler – ty­ve­ne – skal visst­nok ha brukt et spe­si­al­la­get pro­gram for å få tak i gyl­di­ge per­son­num­mer. Det­te skal ha skjedd ved hjelp av den of­fent­lig nett­si­den Altinn.

Per­son­num­re­ne er blitt brukt til å søke fram navn, ad­res­se og kre­ditt­vur­de­ring for meg og mel­lom 50 000 og 60 000 and­re nord­menn via Tele2s nett­si­de.

Alt det­te gjør meg og man­ge med meg svært uro­lig. Hva skjer som føl­ge av ty­ve­ri­ene? Hvil­ke opp­lys­nin­ger om meg sit­ter uved­kom­men­de med? Hvor hav­ner opp­lys­nin­ge­ne? Blir de solgt til høyst­by­den­de og hav­ner et sted i Øst-Eu­ro­pa el­ler Kina?

Jeg har ald­ri vært kun­de hos Tele2. Hvor­dan i hu­les­te har sel­ska­pet da fått tak i mine data?

Men vi er i godt sel­skap. Også di­rek­tør Georg Ape­nes i Da­ta­til­sy­net har blitt fra­stjå­let sin iden­ti­tet i sam­me ty­ve­ri­raid. Ty­ven be­stil­te like godt et nytt mo­bil­abon­ne­ment i datatilsynsdirektørens navn. Ape­nes fikk til­sendt et nytt sim-kort og et vel­komst­brev fra et mo­bil­sel­skap han ald­ri had­de hørt om.

I bre­vet fra Tele2 står det at sel­ska­pets nett­si­de umid­del­bart ble end­ret slik at den­ne ty­pen mis­bruk ikke skul­le fore­kom­me igjen. Men da had­de jo ska­den al­le­re­de skjedd!

Å sik­re elek­tro­nis­ke opp­lys­nin­ger om hver en­kelt av oss blir tro­lig den stør­ste ut­ford­rin­gen for sam­fun­net i åre­ne frem­over. Her må alle på ba­nen, fra den en­kel­te an­sat­te i virk­som­he­te­ne, slik Jan­ne Ha­gen skri­ver om i det­te num­mer av Ak­tuell Sik­ker­het, til de sen­tra­le myn­dig­he­te­ne. Ban­ke­nes nett­bank­løs­nin­ger har dess­ver­re vist seg ikke å være 100 pro­sent sik­re.

Nå lan­se­rer myn­dig­he­te­ne tan­ken om en elek­tro­nisk sig­na­tur for alle lan­dets inn­byg­ge­re. Men en tek­nisk løs­ning for det­te må ikke bli mar­keds­ført før den er ab­so­lutt bom­be­sik­ker. Det er ikke noe mål å ta et­ter ban­ke­nes løs­nin­ger.

Ak­tuell Sik­ker­het øns­ker alle sine le­se­re en rik­tig God Jul og et Godt Nytt­år – med iden­ti­te­ten i be­hold!

Med venn­lig hil­sen

Jan Tvei­ta (sign.)

Powered by Labrador CMS