Illustrasjon politibil5 - Kopi

Frikjent for vold mot vektere

Oslo tingrett: «Vekterne kjente verken hverandre eller utestedet de jobbet ved særlig godt fra før. De kom med motstridende og mangelfulle forklaringer i tingretten, og vaktjournalen bidro på ingen måte til å belyse saken».Nå er mannen som var tiltalt for vold mot to vektere frifunnet.

Publisert

Mannen som ble pågrepet og tiltalt for vold mot to vektere 17. mai i fjor, er frikjent (foto: Even Rise).

Dette kommer frem i en dom fra Oslo tingrett etter rettssaken mot en voldstiltalt mann. I følge påtalemyndigheten ga han to vektere hver sin springskalle på ettermiddagen 17. mai i fjor.

Basketaket og voldsutøvelsen skjedde på en av hovedstadens store uteserveringer. Tiltalte, som er midt i 20-årene, er ikke tidligere straffet. Påtalemyndigheten mente i utgangspunktet at voldsutøvelsen skjedde under særdeles skjerpende omstendigheter.

En av vekterne ble påført et kutt i leppa. Tiltalte hadde ved begge anledningene hendene låst i håndjern på ryggen.

Gjestene var gjennomgående beruset, ifølge tingretten.

I dommen får de ansvarlige, og spesielt flere av vekterne som jobbet på det aktuelle stedet, kritikk av dommerne:

– Stedet var forberedt på storinnrykk. Det var mellom åtte og ti vektere på jobb for å håndtere inngangen til et avgrenset uteområde, samt eventuelle uønskede hendelser som måtte oppstå. Flere av vekterne var ekstrahjelp, og kjente derfor verken hverandre eller stedet godt fra før, heter det i dommen.

Tingretten beklager at den aktuelle episoden, inkludert de to springskallene, ble dårligere belyst enn ønsket under hovedforhandlingen. Det påpekes blant annet at en av vekterne beskriver arbeidspresset som høyt og at han av den grunn karakteriserer seg selv som stresset.

– Ingen av vekterne fulgte selv tiltaltes hendelsesforløp sammenhengende, men deltok bare i bruddstykker av dette. På flere punkter har de forklart seg uklart eller motstridende; eksempelvis har to av dem forklart at de var vaktledere. Ingen har kunnet belyse hvorfor tiltalte ble besluttet lagt i håndjern. Vekterne førte vaktjournal, men journalen kaster ikke lys over hendelsen. Det står bare at det skjedde fire hendelser i løpet av vakta, uten at noen av dem beskrives eller konkretiseres, slås det fast i dommen.

– Hendelsen som denne rettssaken handler om, er ifølge en av de fornærmede vekterne ikke den mest alvorlige av de fire journalførte episodene. Vekteren som ble påført kutt forklarer at han ikke hadde kommet til å tenke mer på hendelsen om det ikke hadde blitt rettssak, legges det til.

Oslo tingrett understreker at det ut fra bevisførselen er helt uvisst hvorfor tiltalte ble lagt i bakken og påsatt håndjern av vekterne.

I sin vitneforklaring til tingretten har en av vekterne kommentert nettopp bruken av håndjern:

– Dersom man som vekter ikke har brukt håndjern fire-fem ganger i løpet av en uke, så er det en kjedelig uke.

– Det å legge en gjest i bakken, og med håndjern på ryggen er, objektivt sett utvilsomt en legemsfornærmelse. Vektere har i utgangspunktet ikke politimyndighet, men har et visst spillerom for å bruke en viss kraftanstrengelse for – eksempelvis – å fjerne uønskede gjester. Slik maktutøvelse må skje på en måte som eliminerer risikoen for skade. Etter en samlet bevisvurdering kan tingretten ikke se bort fra muligheten for at tiltalte ble utsatt for en legemsfornærmelse fra vekterens side tidlig i hendelsesforløpet, heter det i dommen.

Tingretten påpeker at gjesten som vaktene slapp inn var beruset etter å ha vært på 17. mai-frokost da han kom. Etter det fikk han kjøpt rikelige mengdler alkohol (illstrasjonsfoto: Even Rise)

Det er fra rettens side slått fast at tiltalte tok sats og bevisst skallet den ene vekteren i ansiktet. I forbindelse med at tiltalte på nytt ble lagt i bakken, slo hodet hans inn i hodet til en annen av vekterne. Tingretten har frikjent ham for tiltalepunktet som gjelder sistnevnte episode. Dette fordi det ikke er ansett som bevist at denne handlingen isolert sett var tilsiktet.

Samtidig er tiltalte frikjent også for den første springskallen som tingretten mener han bevisst påførte vekteren, og som resulterte i at sistnevnte fikk kutt i leppa. Frifinnelsen skyldes dels den forutgående provokasjonshandlingen ved at tiltalte som betalende gjest ble lagt i bakken og påsatt håndjern på en smertefull og ydmykende måte foran en rekke tilskuere, og dels de etterfølgende retorsjonshandlinger ved at tiltalte ble lagt i bakken ytterligere flere ganger med påførte bloduttredelser over store deler av kroppen: fra nakken og under øye til rygg, side, ben og håndledd.

– Tingretten er ikke i tvil om at blåmerkene skyldes måten vekterne gjentatte ganger la tiltalte i bakken på. Det er ikke grunnlag for å konkludere med at vekternes samlede maktbruk mot tiltalte var uforholdsmessig eller ubegrunnet. Det vesentlige er at gjengjeldelseshandlingene mot ham var omfattende og smertefullt. Den manglende journalføring av hendelsen og vekterens forklaring om at han ikke hadde tenkt på hendelsen om det ikke hadde blitt rettssak, sammenholdt med de omfattende blåmerker tiltalte ble påført, tilsier at han bør frifinnes helt, heter det i den enstemmige dommen, som ifølge Oslo tingrett er rettskraftig.

Powered by Labrador CMS