Utenfor John’s Bar i Oslo sentrum ble ordensvakten slått av vekteren som var på byen. Nå er sistnevnte dømt til fengsel i 36 dager. Bilder fra overvåkingskameraene var viktige for retten.

Vekter dømt for vold mot vekter

Vekteren var ute på byen og kom i krangel med en ordensvakt. Nå må han sone 36 dager i fengsel for voldsepisoden.

Publisert

Det var tidlig i fjor vår at voldsepisoden skjedde utenfor John’s Bar i Universitetsgata i Oslo. Dommen, som ble avsagt i Oslo tingrett tidlig på høsten, ble anket til Borgarting lagmannsrett. Der ble den nektet fremmet tidligere i år, og dommen er nå rettskraftig.

Domfelte oppga under hovedforhandlingen at han jobber som vekter og som sikkerhetsvakt for en virksomhet.

Fornærmede er også vekter, men omtales her som ordensvakt fordi det var den type tjeneste han utførte da han ble utsatt for vold.

I dommen beskrives den domfelte vekteren, som var på bytur i privat regi, å ha vært beruset. Besøket på nevnte utested resulterte i en uoverensstemmelse som ordensvakten ble tilkalt for å ordne opp i. Vekteren fulgte etterpå med ordensvakten ut, og det oppsto på nytt uenighet – denne gang mellom domfelte, ordensvakten og en av sistnevntes kolleger.

Tiltalte var uenig i grunnlaget for å vise ham bort og ba om å få komme inn igjen. Etter lange diskusjoner, hvor blant annet ordensvakten forsøkte å skyve domfelte bort, ble ordensvakten slått i ansiktet med ett slag fra domfelte.

Resultatene ble blåmerke ved øyet, og hevelse og rødfarginger i ansiktet. Domfelte løp fra stedet umiddelbart etter at slaget falt.

Ordensvakten og en kollega løp ifølge dommen etter den domfelte vekteren. Etter nærmere 20 meter nådde de ham igjen, og la ham i bakken. Selv om domfelte forholdt seg rolig, valgte den fornærmede ordensvakten å sette på ham håndjern, mens kollegaen satt på beina hans. Han ble deretter reist opp og overlevert til politiet.

I tillegg til de involvertes forklaringer, støttet tingretten seg til overvåkingsbilder fra stedet. Dommerne sier dette om vekterens forklaring:

– Forklaringen om at han ble utsatt for skremmende og provoserende kroppskrenkelse rett før slaget, og overdreven og uberettiget maktbruk etterpå, er ikke troverdig og kan ikke legges til grunn, heter det i dommen.

– At voldshandlingen skal gjøres straffri på grunn av retorsjon og provokasjon, er etter rettens syn ikke oppfylt, står det videre – samtidig som det begrunnes slik:

– Ordensvaktens skyving av domfelte, er etter rettens syn under terskelen for hva som i den aktuelle situasjonen kan anses som en objektiv rettstridig kroppskrenkelse. Maktanvendelsen var svært beskjeden, og en konsekvens av at tiltalte over tid var nærgående.

Når det gjelder det retten omtaler som en pågripelse, mener dommerne at slaget mot ordensvakten og domfeltes flukt var tilstrekkelig for å holde domfelte tilbake for straks å overgi ham til politiet.

– Det er ikke grunnlag for å hevde at ordensvaktene handlet på en uberettiget måte eller brukte unødvendig makt da de stanset ham, la ham i bakken, satt på beina hans og samtidig satte på ham håndjern. Maktbruken var ikke overdreven slik domfelte hevder, den fremstår som rimelig og nødvendig sett i lys av domfeltes slag og løping fra stedet.

Oslo tingrett ser det som skjerpende at voldshendelsen skjedde på offentlig sted, under påvirkning av alkohol og at den ble utøvet mot en ordensvakt som utførte sitt arbeid. Det poengteres at slaget mot ansiktet hadde et betydelig og uforutsigbart skadepotensial. I tillegg til å sone 36 dager i fengsel, må den domfelte vekteren betale 3.000 kroner i saksomkostninger.

Vekterens forsvarer, advokat Solveig Kristine Høgtun, ønsker ikke å kommentere saken utover at lagmannsrettens avgjørelse om å nekte ny behandling gjør tingrettens dom endelig. Unntaket er om det kommer nye momenter i saken som gir grunnlag for gjenopptakelse.

Powered by Labrador CMS