Fagsjef Runar Karlsen i NHO Service og Handel gleder seg over at NHO og Poltidirektoratet i dag signerer avtalen som sikrer samhandling mellom sikkerhetsbransjen og politiet på landsbasis (arkivfoto: Even Rise).
Fagsjef Runar Karlsen i NHO Service og Handel gleder seg over at NHO og Poltidirektoratet i dag signerer avtalen som sikrer samhandling mellom sikkerhetsbransjen og politiet på landsbasis (arkivfoto: Even Rise).

Historisk avtale signert i dag: – En merkedag!

Politidirektør Odd Reidar Humlegård og NHO-sjef Kristin Skogen Lund signerte i formiddag den europeisk-historiske avtalen som skal styrke samarbeidet mellom politiet og sikkerhetsbransjen i Norge.

Publisert

Intensjonsavtalen som nå foreligger er en videreføring av samhandlingsavtalen mellom Oslo-politiet og sikkerhetsbransjen som ble inngått i desember i 2015. Prøvetiden er nå over, og suksessen som er erfart i hovedstaden gjennom disse to årene gjør at politiet og sikkerhetsbransjen i hele landet heretter skal forholde seg til, og bruke, samarbeidsavtalen.

– Dette er en merkedag for sikkerhetsbransjen. Sammen med Politidirektoratet har vi lykkes med å lage en intensjonsavtale som med lokale tilpasninger skal gjelde for hele landet. For bransjen og vekterne innebærer dette en betydelig anerkjennelse, bevisstgjøring og aksept for den rollen vi har. Politiet ser nytteverdien av å bistå hverandre med forebyggende arbeid, sier fagsjef Runar Karlsen i NHO Service og Handel. Han hadde med seg blant andre konsernsjef Heine Wang fra Nokas og administrerende direktør Martin Holmen fra Securitas da det fremtidige samarbeidet ble bekreftet i dag. Dette er blant sikkerhetsselskapene som er desidert størst i Norge og som sysselsetter flest vektere. Også administrerende direktør Anne-Cecilie Kaltenborn fra NHO Service og Handel var blant de tilstedeværende.

Under signeringen i formiddag takket administrerende direktør Kristin Skogen Lund i NHO for den generelle viljen til samarbeid som Politidirektoratet har vist det siste året, og spesielt når det gjelder samarbeidsavtalen.

– Politiet og sikkerhetsbransjen har gjensidig interesse av et samarbeid for å bedre partenes oppgaveutførelse. Det er også ønskelig ut fra et samfunnssikkerhetsperspektiv å utvikle gode former for samarbeid for å sikre at partene utnytter ressurser og kompetanse best mulig i sitt arbeid med å forebygge og forhindre kriminalitet, samt å opprettholde sikkerhet, ro og orden. Samarbeidet skal også gjelde ved ekstraordinære hendelser og kriser.

Det poengteres fra begge parter at sikkerhetsbransjen ikke skal overta eller utføre politioppgaver, men støtte ved behov når politiet ber om det. Informasjonsflyt er også et vesentlig element for å oppfylle hensikten om i fellesskap å forebygge uønskede handlinger.

– Politiet og sikkerhetsbransjen skal involvere hverandre i aktuelle planer, instruksjon, øvelser, evaluering og læring. Avtalen skal sikre kjennskap til aktørenes virksomhet, ressurser, kompetanse og organisering. Sikkerhetsbransjen er til stede på de fleste samfunnskritiske objekter, samt på steder med større publikumsansamlinger som trafikknutepunkt, bysentrum og konsertarenaer. Dette betyr i praksis at sikkerhetsbransjen vil bli involvert ved uønskede hendelser, noe som gjør det viktig at vi har klare rammer for hvordan samhandlingen skal foregå, poengteres det fra NHO.

Norge er det første landet i Europa, og kanskje i verden, som har en slik avtale mellom politiet og sikkerhetsbransjen. Den ble blant annet fremhevet for Europakommisjonen i deres første møte knyttet til beskyttelse av offentlige steder.

I intensjonsavtalen går det frem at POD og NHO Service skal møtes minst en gang i året på avdelingsnivå for å følge opp samarbeidet. Begge parter skal opprette et kontaktpunkt for å ivareta det løpende samarbeidet.

I lokale samarbeidsavtaler bør det blant annet være klart hvordan informasjonsutveksling skal gjennomføres, innen områdene orden/sikkerhet, etterretning, forebygging og etterforskning.Det bør også å frem hvordan erfaringsdeling skal skje, hvilke kontaktpunkter som er etablert - og hvilke møtearenaer som finnes innen blant annet kurs, konferanser og seinarer. Involveringen av sikkerhetsbransjen skal også involveres i politidistriktenes planer. Det må i tilleg være egne punkter for øvelser, både når det gjelder evaluering og læring.

I punktet «Særskilte forhold» går det frem at:

  • NHO Service skal tilstrebe at politiet har tilgang til og oversikt over de registrene hvor sikkerhetsbransjens godkjente vektere er registrert.
  • Informasjonsutvekslingen forutsetter notoritet i form av møtereferat, logg mv.
  • Politiet og sikkerhetsbransjen skal sammen benytte en hensiktsmessig teknisk løsning for informasjonsutveksling mellom partene. Løsningen bør bidra til at informasjon, bilder og video kan utveksles på en effektiv og sikker måte innenfor gjeldende regelverk.
  • Ved etablert samhandling og kontakt mellom partene, faktureres det ikke kostnader. Dette gjelder også for møtevirksomhet, trening og øvelser. Oppgaver hvor det vil påbeløpe fakturering, skal avtales mellom partene på forhånd.

Dersom politiet ved ekstraordinære hendelser/kriser avtaler oppdrag som skal utføres av sikkerhetsbransjen, dekker politiet sikkerhetsbransjens kostnader som følger av oppgaven. Dette forutsetter at:

  • Oppgaven må være tillagt politiet
  • Det må foreligge en klar avtale om bistand til politiet som også omhandler de økonomiske forhold.

Powered by Labrador CMS