Lars Eirik Berg og Carl-Axel Hagen i HRP ser et stort marked for rådgivning innen etikk og menneskerettigheter i sikkerhetsbransjen.

– Vi moraliserer ikke, men bringer fakta på bordet

Lars Eirik Bergs etikk og moral har satt dype spor i innkjøpsreglene hos hans tidligere arbeidsgivere. Nå er han på plass i rådgivningsselskapet HRP for å dele erfaringer og kunnskap fra karrieren i sikkerhetsfaget.

Publisert

Reportasjen er et redaksjonelt produkt fra papirutgaven av Aktuell Sikkerhet, publisert på betalt plass i nettutgaven.

For Lars Eirik Berg er fokus på etikk og menneskerettigheter blitt en like naturlig del av hans daglige virke som alle andre sikkerhetsrelaterte oppgaver. En rekke produsenter og leverandører har opplevd at han har kikket dem nærmere i kortene.

Forsvarsbygg og DNB er eksempler på store virksomheter som har valgt å gå bort fra flere leverandører etter råd fra Lars Eirik Berg, hans kolleger og andre kilder. Dette er gjort på grunn av mistanke og/eller usikkerhet rundt brudd på menneskerettigheter eller fare for alvorlige sikkerhetsbrudd.

Berg forlot i fjor høst DNB etter tre og et halvt år. I de to siste av dem var han sikkerhetsdirektør. Nå er han fagdirektør innen fysisk sikkerhet og analyse i HR Prosjekt AS (HRP).

Gravearbeid

Visjonen til HRP er å være landets viktigste samfunnsbygger innen bygg og infrastruktur. Sikkerhetsrådgivning er en av de prosjektadministrative tjenestene som konsulentselskapet leverer.

Carl-Axel Hagen ble i fjor sommer hentet for å bygge opp den nye sikkerhetsavdelingen i HRP. Han kom fra stillingen som sikkerhetsdirektør i Norges Bank. Hagen har, akkurat som Berg, lang bakgrunn fra Forsvaret.

Foreløpig teller sikkerhetsavdelingen 12 ansatte. Disse er lokalisert i Oslo, Trondheim og Moelv. Målet er vekst og tilstedeværelse ved enda flere avdelingskontorer rundt i landet.

For å kunne konkludere med at anskaffelsene tilfredsstiller alle etiske krav ned til minste komponent, kreves det enormt mye gravearbeid.

Carl-Axel Hagen

– Jeg tør påstå at Lars Eirik Berg er svært god når det gjelder etikk generelt, og trolig den i Norge som er best til å gi etiske råd når det gjelder valg av sikkerhetsrelaterte produkter og tjenester. Det finnes svært få personer med samme kompetanse og erfaring som han har, sier Carl-Axel Hagen til Aktuell Sikkerhet.

– For å kunne konkludere med at anskaffelsene tilfredsstiller alle etiske krav ned til minste komponent, kreves det enormt mye gravearbeid. Tålmodighet, systematikk og struktur er blant de nødvendige egenskapene for å lykkes. Lars Eirik har det som behøves, legger han til.

– Jeg har en grunnleggende kjærlighet til sikkerhetsfaget, og for meg handler en slik jobb om mer enn bare å tjene penger. Faglig og personlig integritet betyr minst like mye, sier Lars Eirik Berg.

Styrt avvikling

Etter at HRP etablerte egen sikkerhetsavdeling, har Hagen og kollegene fått mange henvendelser fra kunder med behov for bistand knyttet til å vurdere leverandører og produkter med tanke på seriøsitet. Usikkerheten handler om alt fra sikkerhet og menneskerettigheter til miljø og bærekraft.

Lars Eirik Berg har med seg arbeidserfaring fra blant andre DNB og Forsvaret inn i HRP. Der er han nå fagdirektør innen fysisk sikkerhet og analyse.

– Det er ikke vår oppgave å moralisere og bestemme hva kundene skal velge, men vi belyser alle sider og bringer fakta på bordet. Ut fra det kan de ta beslutninger som er i henhold til eget etisk regelverk, sier Berg.

Avarn Security (tidligere Nokas) er et eksempel på en norsk virksomhet som nå er i gang med en styrt avvikling av kundeforholdet sitt til den verdensledende kameraprodusenten Hikvision i Kina.

Aktuell Sikkerhet har tidligere fortalt at det skyldes mistanke om brudd på internasjonale menneskerettigheter nedfelt i FN-konvensjonen. Avarn Security stiller også spørsmål ved en eventuell forbindelse mellom produsenten og den kinesiske militærindustrien.

Hikvision tilbakeviser alle påstander om brudd på menneskerettighetene og kritikkverdige forhold for øvrig. For Avarn Security er mistanken nok til at de ikke lenger ønsker å drive forretning med kineserne. Avarn Security har brukt ekstern ekspertise i sine vurderinger, og støtter seg også til en rapport fra Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland. I denne anses blant annet krenkelser av etniske minoriteter i Xinjiang-provinsen å være brudd på internasjonale menneskerettigheter nedfelt i FN-konvensjonen.

Ekskludering

Om ikke Lars Eirik Berg direkte har bidratt til Avarn Security-avgjørelsen, er det grunn til å tro at han indirekte har påvirket valget deres gjennom arbeidet han gjorde i sikkerhetsavdelingen i DNB. Utover å si at han mener det står respekt av Avarn Security sin avgjørelse – og ikke minst den åpenhet de har vist, ønsker han ikke å kommentere den konkrete saken. Men han mener at bransjen generelt bør bli flinkere til å ta slike standpunkt.

Det er imidlertid ingen tvil om at Avarn Security, som DNB-leverandør, over tid er gjort kjent med arbeidet som blant andre Berg gjorde for banken.

Jeg har tidligere opplevd at jobben vi gjør har blitt forsøkt latterliggjort av mange som hegner om den manglende åpenheten jeg mener sikkerhetsbransjen tidvis har vært preget av.

Lars Eirik Berg

– Undersøkelsene vi gjorde rundt flere leverandører, deriblant Hikvision, resulterte i ekskludering fra bankens investeringsunivers. Det er offentlig informasjon at banken mener de bryter retningslinjene for etiske investeringer, og at de ikke viser vilje til å rette opp i forholdene. Dette kan jeg ikke kommentere nærmere, sier Berg.

I februar i år var nærmere 250 selskaper oppført på DNB sin åpne liste over selskaper som ikke driver forenlig med bankens etiske retningslinjer.

– Jeg har tidligere opplevd at jobben vi gjør har blitt forsøkt latterliggjort av mange som hegner om den manglende åpenheten jeg mener sikkerhetsbransjen tidvis har vært preget av. Det kan ikke være slik at profitt legitimerer brudd på etikk og moral. For å kunne vite at et produkt eller en tjeneste holder mål, må fakta løftes opp i lyset og vi må få en åpen og objektiv debatt rundt temaet, sier Berg til Aktuell Sikkerhet.

Etniske minoriteter

Både Lars Eirik Berg og Carl-Axel Hagen mener at det å kunne dokumentere en etisk forsvarlig leverandørkjede er et konkurransefortrinn.

Uten full åpenhet er det umulig å vite hva du faktisk kjøper og hvilken urett du risikerer å påføre andre.

Lars Eirik Berg

– Det har vist seg at det ikke alltid er nok med skriftlig dokumentasjon, og da må man gjøre egne undersøkelser. Dette er arbeidsoppgaver som vi, med vår erfaring, vil kunne bistå med. Spørsmål det er naturlig å stille, er hvilke komponenter som er brukt i produktet som tilbys, hvilke arbeidsforhold er det der produksjonen foregår og er produktet så sikkert som det påstås. Først når det foreligger svar på en rekke slike spørsmål for hele produksjonskjeden, er det mulig å avgjøre om en handel tilfredsstiller både egne sikkerhetsmessige og etiske krav. Dette gjelder også såkalte OEM-produkter hvor en produsent bruker komponenter fra andre produsenter, men gir inntrykk av at det er deres egne, sier Berg.

– Det finnes også land med regimer der det ikke lar seg gjøre å kontrollere informasjonen som produsentene gir, og da er det etter mitt syn grunn til å styre unna. Uten full åpenhet er det umulig å vite hva du faktisk kjøper og hvilken urett du risikerer å påføre andre, legger han til.

Berg mener at alle bør være seg sitt samfunnsansvar bevisst, og at hver og en bør sette seg høyere mål enn kun hva som kreves i lover og regler.

Min spådom er at manglende holdninger rundt etiske problemstillinger en dag kan ramme hardt i form av omdømmetap.

Lars Eirik Berg

– Forutsatt at en stat bruker kamerateknologi til å krenke etniske minoriteter og at produsenter aktivt utvikler teknologi for gjenkjenning av minoriteter: Kan det da forsvares at norske distributører og kunder gjennom sine forretninger bidrar til den slags, spør Berg – og svarer selv:

– Det er ikke forbudt, men etter mitt syn fullstendig galt etisk sett. Dette er bare et eksempel på hvor viktig det er å ta standpunkt i den etiske debatten. Min spådom er at manglende holdninger rundt etiske problemstillinger en dag kan ramme hardt i form av omdømmetap, sier han.

– Mange tenker at de etiske kravene og mangelen på åpenhet om produkters opprinnelse, bare er relevante for offentlige virksomheter. Men, den nye Sikkerhetsloven som trådte i kraft for et par år siden vil også omfatte en del private virksomheter. Dette vil øke behovet for åpenhet, og dermed gi alle med sporbarhet i alle ledd konkurransefortrinn, legger Berg til.

Powered by Labrador CMS