Vandelskravet må tas på alvor

Det siste halvåret har to vektere blitt dømt til fengsel for unødvendig voldsbruk, og vært i tjeneste frem til dommene ble avsagt.

Publisert

Politiet mener vekterne burde vært tatt ut av tjeneste lenge før de ble domfelt. Ut fra kravet om tilfredsstillende vandel, er det sannsynlig at også påtalemyndigheten og domstolen er enige i det.

Vi mener bransjen må ta begrepet tilfredsstillende vandel på alvor og definere det i takt med de grensene som myndighetene legger til grunn.

– Å bruke vektere og ordensvakter som er under etterforskning for alvorlig kriminalitet, strider mot formålet med vaktvirksomhetsloven, som blant annet er å styrke borgernes rettssikkerhet i møte med vektere og ordensvakter.

Det poengterer Thomas Kveen som er rådgiver ved kontrollavsnittet i Oslo politidistrikt. Han har helt rett. Dette handler ikke om forhåndsdømming, men om folks rettsoppfatning og rettssikkerhet, samt det omdømmet og den troverdighet vakt- og sikkerhetsbransjen har jobbet knallhardt for å oppnå.

Det er ingen tvil om at enhver er uskyldig inntil det motsatte er bevist. Vaktselskapene har ingen grunn til uten videre å avskjedige en vekter som er anmeldt for vold. Men vi mener det riktige vil være enten å suspendere eller permittere med lønn – eller å midlertidig omplassere inntil en rettskraftig dom foreligger. I mange tilfeller kan en anmeldelse være et tynt grunnlag. Men det er flere faser frem mot domfellelse, der myndighetenes mistanke styrkes etter hvert som det tas ut siktelse og tiltale.

At dette ikke skjedde i de to omtalte sakene, kan tolkes som at vaktselskapene er mer opptatte av sin egen lommebok, enn å risikere å ha vektere som er ikke skikket til jobben. Alternativt mener de at voldsutøvelsen er godt innenfor hva som er nødvendig. Det er nemlig opp til vaktselskapene å definere tilfredsstillende vandel.

Det foreligger videoopptak av begge hendelsene. Det er et stort paradoks at vaktselskapene har vurdert de to voldshendelsene vidt forskjellig fra politi, påtalemyndighet og domstol. Hva er det som gjør at vakt- og ordensvaktselskapene aksepterer voldsbruk som politi, påtalemyndighet og domstol tar sterk avstand fra, og som de mener fortjener fengselsstraff?

Her bør sikkerhetsbransjen rydde opp, og sørge for at lista legges der den bør ligge!

Det vil være til det beste for både bransjen og samfunnet for øvrig.

(NB! Den ene av dommene er anket, men den domfelte vekteren har erkjent unødvendig voldsbruk – og vil ifølge sin egen forsvarer bli dømt for kroppskrenkelse.)

Powered by Labrador CMS