Tingretten slår fast at vaktholdet rundt en pengetransport verken var mot betaling eller at det kan anses å være egenvakthold. Derfor ble det full frifinnelse.
Tingretten slår fast at vaktholdet rundt en pengetransport verken var mot betaling eller at det kan anses å være egenvakthold. Derfor ble det full frifinnelse.

Fraktet 12 millioner kroner i taxi:
– Brøt ikke Lov om vaktvirksomhet

Da to kofferter med 12 millioner kroner skulle fraktes med taxi fra Oslo til Gardermoen og videre til Somaliland med fly, ble det iverksatt ekstra sikringstiltak. Nå er transportøren frikjent for anklager om brudd på vaktvirksomhetsloven.

Publisert

Det er Øvre Romerike tingrett som har behandlet saken mot en mann og en somalisk forening som påtalemyndigheten beskyldte for brudd på Lov om vaktvirksomhet; primært når det gjaldt bestemmelsen om ervervsmessig vakthold – sekundært for å ha utført egenvakthold uten tillatelse.

Foreningen, som gjennom ti år har formidlet betalingstjenester i Norge, har ikke selv konsesjon som betalingsforetak. Tjenestene de leverer går derfor gjennom et agentur fra et britisk selskap. Dette omfatter såkalte Hawala-tjenenester.

Hawala er et banksystem som benyttes for pengeoverføringer til land hvor ordinært banksystem ikke eksisterer eller hvor det fungerer dårlig.

– Gjennom ulike kontorer rundt om i verden kan et beløp bli innbetalt i Oslo for så å bli utbetalt til mottakeren i utlandet neste dag. Systemet bygger på forskuddsutbetaling og tillit. Det ytes midlertidig kreditt fra utbetaler til foretaket som mottar pengebeløpet. Retten legger til grunn at kreditten delvis gjøres opp utenfor det alminnelige bankvesenet, herunder ved fysisk transport av pengene til utbetaler eller en mellommann, heter det i dommen.

Fikk nei fra DNB

Tidligere deponerte foreningen kontantene i DNB, hvorpå banken deretter overførte pengene til det britiske selskapet.

Fra 2016 nektet DNB å utføre denne tjenesten for foreningen. De to påfølgende årene, etter at banken sa nei, ble både Nokas og Loomis brukt til å frakte kontanter for foreningen.

– I 2018 ønsket ikke Nokas eller Loomis lenger å tilby verditransporttjenester til foreningen. Fra og med 2018 har foreningen derfor selv transportert kontantene til ulike destinasjoner i utlandet, slår Øvre Romerike tingrett fast.

I frifinnelsesdommen går det frem at mannen som er tiltalt for å ha fraktet to kofferter med 12 millioner kroner i en taxi fra Oslo til Oslo Lufthavn Gardermoen, erkjenner forholdet. Dette var i juli i fjor.

– Han og en annen ansatt i foreningen hentet 12 millioner kroner i kontanter på foreningens kontor, heter det dommen, hvor det videre forklares hva som skjedde etter at de ankom flyplassen i taxi:

– På Gardermoen ble pengene deklarert hos tolletaten. Etter noe tid ble tiltalte kalt tilbake og kontantene beslaglagt.

Vakttjeneste

Spørsmålet Øvre Romerike tingrett stilte seg under hovedforhandlingen, er om pengetransporten fra Oslo til Oslo Lufthavn Gardermoen omfattes av vaktvirksomhetsloven.

Tingretten poengterer at en verditransport må ha et preg av regulær vaktvirksomhet, og ikke bare være et rent transportoppdrag for å falle inn under vaktvirksomhetsloven.

Etter rettens oppfatning utgjør den aktuelle pengetransporten en «vakttjeneste» i vaktvirksomhetslovens forstand. Dette begrunnes med tiltaltes forklaring om at det ble iverksatt sikringstiltak, blant annet gjennom bruk av spesialposer for oppbevaring av kontanter og andre dedikerte sikkerhetsrutiner for å unngå farlige situasjoner.

Tingretten mener imidlertid at forutsetningen i loven om ervervsmessig vakttjeneste ikke er innfridd.

– Det er ikke ført bevis for at den norske foreningens oppdragsgiver har mottatt noe særskilt vederlag for transport av kontantene, slår tingretten fast.

Dommeren har med andre ord sett bort fra påtalemyndighetens argument om at agentkommisjonen på 30 prosent inkluderer vederlag for pengetransporten. Retten mener dessuten at det er snakk om vakthold av foreningens egne midler, og det tas samtidig stilling til påtalemyndighetens subsidiære anførsel om at det ble utført egenvakthold under pengetransporten. Dette kommenteres slik:

– Vilkåret for egenvakthold er i loven definert som «vakttjenester av egen privat eiendom og egne statlige og kommunale eiendommer, med tilliggende bygninger og ansatte – så lenge vaktholdet utføres av virksomhetens egne ansatte». Retten er ikke enig i påtalemyndighetens tolkning om at egenvakthold omfatter alle vakttjenester, heter det i dommen – hvor det videre står:

– En normal forståelse av ordlyden tilsier at vilkåret retter seg mot vakthold av fast eiendom. Passusen «vakttjenester av egen privat eiendom» kan for så vidt isolert omfatte en rekke formuesgoder. Ordlyden lest i sammenheng, tilsier imidlertid klart at vaktvirksomhetsloven utelukkende omfatter egenvakthold av fast eiendom og egne statlige og kommunale eiendommer.

Øvre Romerike tingrett understreker at det eksplisitt presiseres at «egen privat eiendom» også gjelder «leiet og festet eiendom».

– Dersom vilkåret var ment å omfatte andre formuesgoder, er det å forvente at dette også ville ha fremgått, står det i dommen.

Etter tingrettens oppfatning er det samlet sett ingen holdepunkter for at egenvakthold inkluderer vakthold av løsøre, herunder verditransport.

Retten har etter dette kommet til at foreningens transport av penger ikke rammes av vaktvirksomhetsloven.

Påtalemyndigheten fikk dermed ikke medhold i sin påstand om at mannen og foreningen skulle dømmes til å betale en bot hver på henholdsvis 24.000 kroner og 50.000 kroner.

Advokat Anders Morten Brosveet fikk derimot full uttelling for sine argumenter om både mannen og foreningen måtte frifinnes.

Powered by Labrador CMS