Samarbeidsavtalene mellom sju sikkerhetsselskaper og Oslo-politiet ble i dag signert. Her er representanter fra de aktuelle selskapene sammen med politiets representanter under signeringen. F.v.: Roger Stubberud (Keysec), næringslivskontakt Christina Rooth, Jørn Cato Olsen (Skan-kontroll), Leif Nilsen (Nokas), Alf Samuelsen (PSS Securitas), politimester Hans Sverre Sjøvold, John Erik Strømstad (Securitas), Tom Ulseth (City Security), Henning Kristiansen (ProSec) og seksjonsleder Robert Thorsen (foto: Even Rise).
Samarbeidsavtalene mellom sju sikkerhetsselskaper og Oslo-politiet ble i dag signert. Her er representanter fra de aktuelle selskapene sammen med politiets representanter under signeringen. F.v.: Roger Stubberud (Keysec), næringslivskontakt Christina Rooth, Jørn Cato Olsen (Skan-kontroll), Leif Nilsen (Nokas), Alf Samuelsen (PSS Securitas), politimester Hans Sverre Sjøvold, John Erik Strømstad (Securitas), Tom Ulseth (City Security), Henning Kristiansen (ProSec) og seksjonsleder Robert Thorsen (foto: Even Rise).

Stor motivasjon for økt samarbeid

Tidligere måtte Oslo-vektere som tok mindreårige for tyveri selv varsle foreldrene. Nå ivaretas denne oppgaven av politiet. Dette er en av mange endringer i kjølvannet av et samarbeid som ble ytterligere formalisert mellom Oslo politidistrikt og sju sikkerhetsselskaper i dag.

Publisert

Informasjonsdeling er et sentralt element i samarbeidsavtalene mellom Oslo politidistrikt og sikkerhetsselskapene Nokas, Skan-kontroll, City Security, Pro Sec Professional Security, KeySec og Securitas.

Ordensvaktselskapet PSS Securitas er også en del av samarbeidet og signerte på samme avtale som morselskapet Securitas.

Hensikten med «Oslo-avtalen» som ble inngått i dag, er å sørge for at sikkerhetsbransjen og politiet samhandler for å forebygge og forhindre kriminalitet, samt at de i fellesskap opprettholder sikkerhet, ro og orden. Dette skal også gjelde ved ekstraordinære hendelser og kriser. Avtalen handler også om å utvikle samarbeidet for å sikre generell trygghet i samfunnet, herunder å sørge for kjennskap til og utnyttelse av aktørenes virksomhet, ressurser, kompetanse og organisering.

Samarbeidsavtalen er en konsekvens av at Næringslivets Hovedorganisasjon og Politidirektoratet i januar kom til enighet om et nasjonalt samarbeid mellom sikkerhetsbransjen og politiet. Intensjonen er at tilsvarende avtaler som i Oslo, med lokale tilpasninger, skal inngås i samtlige politidistrikter.

Nordland, Trøndelag og Sør-Vest er ifølge Oslos næringslivskontakt Christina Rooth godt i gang med arbeidet for også i disse distriktene å styrke samarbeidet.

Som Aktuell Sikkerhet tidligere har skrevet ble et allerede eksisterende samarbeid mellom sikkerhetsbransjen og politiet i Oslo formalisert i 2014. 1. desember året etterpå ble det laget en samhandlingsveileder som innebar økt nærhet mellom partene. Erfaringene fra denne piloten var viktig da den nevnte nasjonale avtalen ble utarbeidet og signert tidligere i år. Oslo-politiet har tidligere understreket at det økende samarbeidet med sikkerhetsbransjen ikke gir vekterne utvidede fullmakter i form av politioppgaver.

– Vi er i forkant. Det eksisterer en europeisk interesse for det samarbeidet politiet har med norsk sikkerhetsbransje. Mange, men spesielt Robert Thorsen og Morten Haukeland, har bidratt til at vi er der vi er i dag, sier politimester Hans Sverre Sjøvold.

– Politilovens paragraf 1 sier følgende: Politiet skal gjennom forebyggende, håndhevende og hjelpende virksomhet være et ledd i samfunnets samlede innsats for å fremme og befeste borgernes rettssikkerhet, trygghet og alminnelige velferd for øvrig, sier Robert Thorsen – og viser i den forbindelse til at både politiet og sikkerhetsbransjen har felles mål, og felles ansvar.

Han er seksjonsleder ved enhet Sentrum i Oslo politidistrikt, og jobbet i mange år ved det som inntil politireformen trådte i kraft het Sentrum politistasjon.

Tidligere var det nettopp Sentrum politistasjon som var part i samhandlingsveilederen som Oslo-politiet hadde med sikkerhetsbransjen. Avtalen som nå gjelder omfatter hele politidistriktet. Foruten enhet Sentrum, var blant andre enhet Øst og enhet Vest, samt Felles enhet for operativ ledelse og Felles enhet for forebygging representert under dagens avtaleinngåelser.

Som nevnt innledningsvis er informasjonsdeling en viktig del av samarbeidsavtalen. Thorsen poengterer at partene i fellesskap kan nyttiggjøre seg hverandres observasjoner. Han trekker spesielt frem sikkerhetsbransjens kapasitet innen overvåking og etterretning.

– Et godt eksempel på hvordan samarbeidet fungerer, var da en vekter varslet oss om at han så en mann som var etterlyst for voldtekt. Vekteren kjente igjen vedkommende fra et overvåkingsbilde. Takket være denne observasjonen kunne vi etter kort tid pågripe den siktede, sier seksjonsleder Robert Thorsen, som legger til at informasjonsdeling generelt må gjøres i henhold til gjeldende lover og regler.

Oslo politidistrikt har utvidet mulighetene for vekterne og vaktselskapene til å oppnå kontakt med politiet, både i akutte situasjoner og ved hendelser som ikke nødvendigvis haster på sekundet. Det legges også opp til forskjellige møtearenaer for styrket dialog, med føringer for hyppighet og hvem som møter hvor.

– Dialog mellom partene er nyttig og kan bidra til at rutiner og praksis endres. At politiet nå ringer foreldrene til mindreårige butikktyver i stedet for at vekterne må gjøre det, var et ønske fra sikkerhetsbransjen. Samtidig ser vi at det kan være forebyggende. Derfor ble dette tiltaket innført som en praksis. Dette er bare ett av mange eksempler, sier Thorsen.

– Dette er en gledens dag. Vi står sammen om felles mål, og det er positivt at vi kan bruke og nyttiggjøre oss av hverandre. Securitas har ambisjoner om å signere samarbeidsavtale også med de øvrige politidistriktene, sier regiondirektør John Erik Strømstad i Securitas.

Henning Kristiansen roser samarbeidet med og kunnskapen i politiet som han synes blir bedre og bedre når det gjelder arrangementssikkerhet som Pro Sec leverer.

– Avtalen vi nå inngår viser blant annet at politiet ser på oss som en ressurs, sier han.

Leif Nilsen i Nokas ser at samarbeidsavtalen er nyttig for begge parter, ikke minst når det gjelder utviksling av planverk, øvelser og ulike beredskapsbehov.

– Vi blir bedre kjent, noe som innebærer at vi får synliggjort overfor myndighetene hvilke tjenester og utstyr vi disponerer og kan bidra med, sier Nilsen.

Powered by Labrador CMS